Αναχρηματοδότηση

Οι πρωτοφανείς αρνητικές οικονομικές συνθήκες και η κρίση του δημοσίου χρέους οδήγησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε πιστωτική ασφυξία και σε ραγδαία αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου και των εξασφαλίσεων.

Η αποτελεσματική διαχείριση του δανεισμού και του συνδεόμενου κόστους αποκτούν πλέον βασική προτεραιότητα για τις εταιρίες.

Ο ρόλος μας είναι αφού μελετήσουμε την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Σε μόνιμη και εμπιστευτική βάση, διατηρούμε επαφή με στελέχη που λαμβάνουν τις κρίσιμες αποφάσεις στο πιστωτικό σύστημα της χώρας.